Осъденият е изтърпял 8 години, 5 месеца и 15 дни от наложеното му наказание „лишаване от свобода“ и му остават още 1 година, 11 месеца и 6 дни. Становището на ръководството на затвора във Враца, където той изтърпява своята присъда е, че липсват убедителни доказателства за поправяне на осъдения, а също той не умее да контролира емоциите си и да предвижда последствията от собствените си действия.

Отрицателно е и становището на ръководството на врачанския затвор за условното предсрочно освобождаване на Б. Д. Той е осъден за грабеж, придружен с тежка телесна повреда, от която е последвала смърт. Тъй като по време на престъплението осъденият е бил непълнолетен, присъдата му е намалена на 7 години „лишаване от свобода“, при първоначален "общ" режим. От тях е изтърпял 4 години, 9 месеца и 20 дни, а остават за изтърпяване 2 години, 2 месеца и 10 дни. В становището на ръководството на затвора за него се казва, че е започнала промяна в модела му на мислене, осъзнава тежестта на извършеното противоправно деяние, но няма достатъчна критичност към престъплението.

От "Връзки с обществеността" на Окръжния съд във Враца обясниха, че прокурорът и по двете дела е дал становище да не се уважават молбите на двамата осъдени.

За Б. И. и Б. Д. - съдът е преценил, че към момента целите, заложените в плана на присъдите им, все още не са изпълнени. Настъпилите позитивни промени у тях са непълни и недостатъчни, и по тази причина работата с осъдените трябва да продължи. Макар да е налице едно от условията за предсрочно освобождаване, а именно да са изтърпели необходимия минимум от наложеното им наказание „лишаване от свобода“, не са налице категорични доказателства за втората изискуема предпоставка – положителна промяна в осъдените по време на изтърпяване на наказанието.

Определенията на Врачанския окръжен съд подлежат на обжалване пред Софийския апелативен съд в законоустановения срок.