Те ще се състезават с участници от Русе, София, Велико Търново, Шумен, Разград, Силистра, Кюстендил, Горна Малина и Кърджали.

Фондация „Благотворител“ е създадена за осъществяване на дейност в обществена полза през 2004 г. Членовете на фондацията са уверени, че най-голямата ценност в обществото са децата и трябва да бъдат подкрепяни в тяхното уникално развитие и реализация. Според тях, образованието е най-смислената инвестиция в бъдещето и затова съдействат за утвърждаването на нравствените ценности и устойчивата промяна на средата чрез образователни проекти, насочени към младежи в неравностойно положение и деца и ученици в различни учебни заведения.

Дейността на Фондацията е насочена главно към две целеви групи на територията на цялата страна - деца и младежи в неравностойно социално положение, с приоритет лишените от родителски грижи и настанени в различни институции (ДДРЛГ, ЦНСТ, приемни семейства, защитени жилища и други), и деца и младежи в различни учебни заведения – детски градини, основни и средни училища.

Награждаване на финалистите бе обявено за 25.03.2020г, но във връзка със Заповедта на Министъра на здравеопазването с цел превенция срещу епидемията от COVID-19, събитието се отлага за неопределено време.