Ако бъдат назначени безработни лица на първите 5 работни места, разкрити от работодатели в микропредприятия, свободните средства са 19 153 лв. За работодателите, взели на работа безработни лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време - 3 590 лв.

7 112 лв. са отпуснати за назначаване на безработни самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст. При приемане на работа на безработни над 55-годишна възраст за работодателите има свободни средства 7 784 лв. Още 9 638 лв. фигурират за назначаване на безработни с по-малко от 6 месеца или такива до 24 години, както и безработни с основно и по-ниско образование. За хората, които не работят и са с трайни увреждания Бюрото разполага със свободни средства от 8 464 лв.

От Дирекция "Бюро по труда" - Враца допълват, че ще се субсидира също наемането на продължително безработни по Програмата за обучение и заетост на продължително безработни лица от работодатели в частния сектор - 6 727 лв., държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия - 10 090 лв. За тези мерки работодателите могат да подават заявки от днес, 7 февруари, до 15 февруари включително.

Извън този срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции при назначаването на безработни младежи до 29 г. възраст с трайни увреждания, вкл. военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си; безработни лица, изтърпели наказание “лишаване от свобода” ; безработни на "зелени работни места".

Повече информация може да получите в Дирекция "Бюро по труда" - Враца, както и на тел. 092 62 01 38, 092 62 11 03 и 092 62 5120.