Малолетни и непълнолетни, водени и заведени на отчет в ДПС в област Враца през периода 2014 – 2018 година
Малолетни и непълнолетни, водени и заведени на отчет в ДПС в област Враца през периода 2014 – 2018 година

От отчет в ДПС са снети 80 малолетни и непълнолетни лица, или 22.3% от водените на отчет в ДПС. От тях 22 лица (27.5%) са отпадналипоради поправяне на поведението, а 57 - поради навършване на 18 години (71.3%), а 1 лице ( 1.2%) – на други основания.

Противообществени прояви

Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви в област Враца през 2018 г., са 155. От тях момичета са 39 (25.2%), а момчета - 116 (74.8%).

Сред най-често извършваните прояви са:

  • „ Бягство от дома (от вкъщи ), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип “ – 33 лица (21.3%);
  • „ Употреба на психоактивни вещества – 19 лица (12.3%);
  • „ Просия “ – 15 лица (9.7%);
  • „ Повреждане на обществена и/или частна собственост “ – 14 лица (9.0%).

Извършени престъпления

През 2018 г. броят на малолетните и непълнолетните лица в област Враца, преминали през ДПС за извършени престъпления, е 172.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършители на кражби са 108 лица, или 62.8% от всички лица, водени на отчет през 2018 г. в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на малолетните и непълнолетните лица, извършители на домова кражба – 33.3% (36 лица), от магазини или други търговски обекти – 14.8% (16 лица), и на джебчийски кражби – 11.1% (12 лица).

От общия брой на извършителите на престъпления 13 лица(7.5%) са регистрираниза унищожаване и повреждане на имущество, 13 лица(7.5%) - за противозаконно отнемане на МПС, 8 лица (4.6%) - за хулиганство, а 7 лица (4.0%) - за престъпления, свързани с наркотици.

Малолетни и непълнолетни, преминали през ДПС за извършени престъпления,  в област Враца през 2018 година
Малолетни и непълнолетни, преминали през ДПС за извършени престъпления, в област Враца през 2018 година

Малолетни и непълнолетни, пострадали от престъпления

Пострадалите от престъпления малолетни и непълнолетни лица през 2018 г. в област Враца са 28 – 23 момчета и 5 момичета. Относителният дял на малолетните е 32.1% ( 9 лица), а на непълнолетните – 67.9%, (19 лица).

През 2018 г. най-голям е броят и делът на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество – 18 лица (64.3%).

Дейност на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица

През 2018 г. местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в област Враца са образували 277 възпитателни дела. Броят на решените дела е 259, като в срок до един месец са решени 255.

През 2018 г. местните комисии са наложили 329 възпитателни мерки по чл. 13, ал.1 от ЗБППМН за извършването на 285 обществено-опасни деяния на 269 лица. Най-често са били налагани възпитателните мерки:

- „Предупреждение” – в 125 случая;

-„ Поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват” -в 81 случая;

- „ Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” - в 68 случая.

Малолетните и непълнолетните с наложени възпитателни мерки в област Враца през 2018 г. са 269. От тях:

  • Малолетни са 39 ( 14.5%);
  • Непълнолетни са 230 ( 85.5%);
  • 124 са с начално и незавършено начално образование, а 135с основно образование

От всички малолетни и непълнолетни с наложени възпитателни мерки с двамата родители са живеели 49.4%, само с единия родител – 36.8%, в специализирана институция или социална услуга от резидентен тип - 13.7%.

През 2018 г. обществените възпитатели са работили с 412 малолетни и непълнолетни, а през консултативните кабинети на територията на областта са преминали 471 лица. В организираните кампании за превенция на противообществени прояви, наркоманията, насилието, СПИН и други са обхванати 2 592 деца.