Към 8 октомври в Дирекция "Социално подпомагане" - Мездра са подадени общо 133 заявления декларации, от които 96 за община Мездра и 37 - за община Роман.

До момента са отпуснати средства за 92 деца - 64 в община Мездра и 28 - за община Роман. Общо 14 от кандидатите са получили отказ, поради по-висок средномесечен доход на семейството - 12 от Мездра и 2 - от Роман. От социалното ведомство напомнят какви документи са необходими за отпускане на целевата помощ:

Необходими документи:
1. Заявление декларация (по образец)
2. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месецът, през който е подадена заявление-декларацията
3. Удостоверение, че детето (децата е/са записано/и) като ученик/ци за първи път в първи клас за учебната 2019 г.-2020 г. на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище.

Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, ще се предоставя при средномесечен доход на член от семейството в размер на 450 лева. Помощта ще бъде изплащана на два пъти, като 50 на сто от нейния размер ще се изплаща след влизането на заповедта за отпускането и, а остатъкът ще се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Помощта се възстановява ако:
- Детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно по здравословни причини
- Ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно по здравословни причини
- Ученикът е допуснал 5 неизвинени отсъствия в рамките на един месец от учебната година, за които няма уважителни причини
Заявленията декларации се подават по настоящ адрес до 15.10.2019 г.

Право да я получат имат семейства, чиито деца са записани в първи клас в държавно или общинско училище за първи път. Задължително условие за получаването на средствата е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв.

Целевите средства се предоставят без подоходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки или приемни семейства.