Формите образци за докладване на ФПГ и ВНОС са публикувани на интернет страниците на РИОСВ – Монтана и МОСВ, като отчетността по Приложение № 7 е за ползвателите, а по Приложение № 9 за операторите на оборудване и апаратура.

За непредставен годишен отчет в РИОСВ – Монтана в указания срок виновните лица се наказват съгласно чл. 34-и, ал. 24 от Закона за чистота на атмосферния въздух „с глоба от 500 до 2000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.”.