Уникалният код се получава на хартиен носител в запечатан плик лично от заявителя. Издаването му става незабавно и безплатно срещу документ за самоличност.

С УКД всеки гражданин има достъп до Персонализираната информационна система на НЗОК и може да провери дали отразените в личното му досие дейности действително са извършени. Информацията за лица до 18 годишна възраст е достъпна за родителя, направил избора на личен лекар, чрез неговия код за достъп, докато те навършат пълнолетие. След навършване на 18 година, се предоставя личен УКД, като достъпът на родителите до техните данни в ПИС се прекратява.

Ако констатират разминаване в данните, гражданите могат да подадат сигнал до районната или до Националната здравноосигурителна каса. Контролните органи на институцията ще извършат проверка, като информират и гражданите за резултатите от нея. Активното участие на пациентите ще подобри контрола на разходите за здравеопазване.

Ползването на Уникалния код за достъп от пациентите е стъпка към въвеждане на електронно здравеопазване.