В резултат от изпълнението на справката, договорните партньори на НЗОК получават информация относно наличието или не на права по реда на ПКССС. Новата услуга е достъпна на интернет страницата на НЗОК- https://reports.nhif.bg/R3/ с номер и дата на удостоверителния документ на лицето.

Националната здравно-осигурителна каса напомня на своите договорни партньори, че за всеки гражданин, осигурен в държава членка на Европейския съюз (ЕС), страна от Европейското икономическо пространство (ЕИП), Конфедерация Швейцария или Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, който се нуждае от спешна и неотложна медицинска помощ в България, т.е. всяка помощ, която не може да се отложи до планираното му завръщане в страната, в която живее, са валидни разпоредбите на българското здравно-осигурително законодателство.

Необходимата медицинска помощ се получава срещу представяне на съответен европейски формуляр, или на национален документ, доказващ регистрацията на осигурения в другата държава гражданин в българската здравно-осигурителна система. Необходимо е да се има предвид, че всяко лице, упражняващо легална трудова заетост и/или пребиваващо легално на територията на ЕС, страна от ЕИП, Конфедерация Швейцария, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, подлежи на социално и/или здравно осигуряване в държавата по легалното му пребиваване и/или работа. Следователно, независимо от гражданството на лицето, то може да бъде осигурено в някоя от държавите на ЕС, страна от ЕИП, Конфедерация Швейцария, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Български гражданин, работещ легално, например във Франция, е френско осигурено лице, независимо от наличието на български Единен граждански номер (ЕГН). При лечение на територията на България той следва да бъде третиран като здравно-осигурено лице и получената медицинска услуга следва да се отчете с френския му осигурителен номер.

Аналогична е ситуацията за граждани на трети страни (различни от държавите от ЕС, страна от ЕИП, Конфедерация Швейцария, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия), които легално живеят и работят на територията на ЕС, страна от ЕИП, Конфедерация Швейцария, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

В случай на възникнали въпросни относно представен от чуждо осигурено лице удостоверителен документ по ПКССС, договорните партньори могат да потърсят съдействие от съответната Районна здравно-осигурителна каса или от Централно управление на НЗОК.


Източник: focus-news.net