Запълва се и съществуващата нормативна празнота по отношение обмена на данни и информация между различните информационни системи и регистри в здравеопазването и по-конкретно в областта на лекарствените продукти.

С предложените изменения и допълнения ще се създаде възможност за преодоляване на съществуващите проблеми с лекарствоснабдяването на територията на България, за намаляване броя на лекарствените продукти, които липсват на българския фармацевтичен пазар и ще гарантира осигуряването на навременен достъп на българските граждани до необходимите им лекарствени продукти.

За целите на заплащане на лекарствени продукти с публични средства, ИАЛ ежеседмично предоставя на НЗОК и Министерството на здравеопазването информация за лекарствените продукти по изречение първо. Промените въвеждат контрол върху реекспорта на лекарства.