Бюджетът на помощта е до 13 000 000 лв., разпределени както следва:

• за картофи – до 7 000 000 лв.;
• за черупкови плодове (орехи, бадеми и лешници) – до 5 000 000 лв.;
• за култивирани гъби – до 1 000 000 лв.

Максималният размер на помощта de minimis за един земеделски стопанин или едно и също предприятие не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години (2022 г. – 2024 г.).

От ДФ "Земеделие" припомнят, че окончателният размер на ставките по помощта се определя от Министерството на земеделието и храните след приема на заявления за подпомагане и се утвърждават с решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“.

Заявленията се подават в Областните дирекции на ДФ “Земеделие“ по постоянен адрес на физическите лица (при кандидатстване на ФЛ) и по седалището на едноличния търговец или юридическото лице (при кандидатстване на ЕТ и ЮЛ). Кандидатстването се извършва лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвено от ДФЗ.

Указанията за предоставяне на помощта са публикувани на сайта на ДФЗ.