Всеки собственик на имот в града трябва да представи документ за имота си, защото след влизане в сила на кадастралната карта и регистри установените в тях несъответствия могат да се отстраняват само по реда на закона.

В тези случаи разходите за промените в кадастралната карта и регистри, допуснати в резултат на неизпълнение на задълженията по закона, са за сметка на задължените лица (собствениците).

Процесът по създаване на картата за гражданите е безплатен - не се дължат никакви административни такси, както на изпълнителя, така и на възложителя.

Собствениците могат да представят копия на документи за собственост всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа. Документите могат да се изпращат и на електронен адрес на Агенцията по геодезия, картография и кадастър: mezdra@cadastre.bg. Те могат да бъдат представени и от друго лице, различно от титуляра, посочен в документа за собственост.