Стартира подаването на документи за участие в приема на ученици в държавните и в общинските училища за учебната 2016/17 г. след завършен VII клас. Учениците и техните родители могат да подадат документи в определените от Регионалния инспекторат по образованието „училища-гнезда”. За община Мездра това е градското ОУ „Христо Ботев”. Документите се приемат всеки делничен ден до 21 юни (вкл.) от 08:00 до 18:00 ч.

Необходимите документи са заявление за участие в класиране с подредени желания по образец, удостоверение за завършен VII клас (копие и оригинал), служебна бележка с резултатите от Националното външно оценяване с допълнителен модул (копие на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити, когато се кандидатства в друга област), акт за раждане на ученика, копие на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика (ако кандидатства в професионална гимназия.

Класирането се извършва електронно. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени до 27 юни. Записването на приетите ученици и подаването на заявления за участие във второто класиране ще стане от 28 до 30 юни.

Специалистите съветват попълването на заявлението да се извърши много внимателно четливо и добре обмислено. Подредбата на училищата трябва да се осъществи от най-желаните - низходящо, към по-малко желаните профили, професии и специалности на конкретните училища.

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си в първия етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втория етап. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото го училище от 5 до 7 юли.

Неуспелите да се класират, неудовлетворените от второто класиране и незаписалите се ученици могат да участват в третия етап на класирането. За него от 11 до 13 юли се подава ново заявление в „училището-гнездо”.

След обявяване на резултатите от третото класиране и останалите свободни места, което ще стане до 21 юли, следва попълване на незаетите места по приемащи учили-ща. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.