Съгласно Закона за местните данъци и такси, за 2023 г. са определени следните срокове за заплащане на:

1. Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци: I вноска - до 30 юни, II вноска - до 31 октомври.

Предплатилите цялата сума в срок до 30 април ползват отстъпка от 5 на сто.

2. Данък върху превозните средства: I вноска - до 30юни, II вноска - до 31 октомври.

Предплатилите цялата сума в срок до 30 април ползват отстъпка от 5 на сто.

3. Патентен данък.

Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва патентни дейности се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности.

Лицата подават данъчна декларация по образец, в която декларират до 31 януари на текущата година обстоятелствата, свързани с определянето на данъка. В случаите на започване на дейността след тази дата, декларацията се подава непосредствено преди започването на дейността.

Данъкът се внася на четири равни вноски, както следва: за първото тримесечие - до 31 януари, за второто тримесечие - от 1 февруари до 30 април, за третото тримесечие - от 1 май до 31 юли, за четвъртото тримесечие - от 1 август до 31 октомври.

Лицата, които са подали декларация до 31 януари и в същия срок са заплатили пълния размер на данъка, ползват отстъпка от 5 на сто.

4. Данък върху таксиметров превоз на пътници.

Внася се преди получаване на издаденото разрешение по Закона за автомобилните превози.

Задълженията си за местни данъци и такси може да платите по един от следните начини:

• безкасово по банков път Община Мездра се обслужва от Банка „ДСК“ - клон Мездра, IBAN BG95STSA93008425414500, BIC код STSABGSF, код на вид плащане:

44 14 00 - патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници,

44 21 00 - данък недвижими имоти,

44 23 00 - данък моторни превозни средства,

44 24 00 - такса битови отпадъци,

44 28 00 - туристически данък.

• на касите на Община Мездра в Център за административно обслужване, вкл. чрез ПОС устройство,

• в „Български пощи“,

• в „Изипей“ (EasyPay) и ФастПей (FastPay)

• в „Обединена българска банка“ (ОББ),

• в Банка „ДСК“,

• в Кметствата по населени места.

Предстои да бъдат изпратени данъчните съобщения за 2023 г.