© Община Мездра

В изпълнение на основната цел на проекта - Предприемане ивнедряване на редица нови управленски подходи в общинаМездра за да стимулира предотвратяването на биоразградими битови отпадъци в общината, бяха отчетени постигнатите резултати от изпълнение на:

  • Дейност 2. Реализация на демонстрационния проект
  • Дейност 3. Кампании за популяризиране на резултатите от проекта: Създадена е и се поддържа страница на проекта във Фейсбук - Да компостираме заедно.

В рамките на проекта са реновирани и обзаведени две класнистаи в двете пилотните училища в град Мездра – ОУ „Христо Ботев“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Оборудването за всяка от стаите включва: модулни маси, шкафове, стационарни столове и бели магнитни дъски. Доставени са по два компостера с вместимост от 400 и 1200 ли 3D принтер.

  • Мярка 1. Разработване на Общински план за действие за превенция образуването на битови отпадъци (План за нулеви отпадъци) - разработен и приет Общински план задействие за превенция образуването на битовиотпадъци (План за нулеви отпадъци) с хоризонт10 години. Дейностите, залегнали в плана, сапряко обвързани с целите за управление набитови отпадъци от общинскияПлан за управление на отпадъците. Планът занулеви отпадъци е представен в рамките наForward Green 2023 - първото международноизложение за кръгова икономика, проведено впериода 08-10 юни 2023 г. в гр. Солун, Гърция.
  • Мярка 2. Създаване на програма за компостиране и превенция на генерирането на отпадъци в две пилотни училища в община Мездра - разработен Наръчник на учителя за провеждане на „Зелен час на класния ръководител“. Същият беше представен на нарочно събитие пред учители от двете пилотни училища. Обучени са над 20 учители за използване на разработения Наръчник и достигане на знанията, залегнали в него, до повече представители на общността в град Мездра(деца и родители).

В рамките на проект „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра“ са проведени следните събития:

  • „Зелена работилница за еко изкуство“
  • „Работилница за 3D принтиране“
  • „Училищен ден на компоста“
  • „Зелен ден на Мездра“

В рамките на проведените информационни и обучителнисъбития беше представена информация за:

  • дейностите, които Община Мездра предприема в областта на управление на отпадъците;
  • разделното събиране и подготовката на отпадъци за повторна употреба, с цел намаляване на количеството битовиотпадъци, отредени за депониране

Øзначението на дейностите за предотвратяване образуването на отпадъци;

На участниците в събитията бяха представяни интерактивни занимания и игри, касаещи придобиване на знания за качествено опазване на околното среда и придобиване на екологично поведение.

Източник: Община Мездра