Разписани са редица условия, които следва да бъдат спазени по време на прилагането на продуктите, по отношение на температурата и влажността на въздуха, височината на прилагане, скоростта на вятъра и на движението на безпилотното въздухоплавателно средство. За всяко третиране ще се прави запис, който освен да доказва спазването на изброените условия, ще показва географското местоположение на всеки третиран парцел, датата и часа на прилагане и количеството използван продукт. Операторът на безпилотната летателна система ще има задължение да предоставя записа на съответната Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).

Продуктите за растителна защита, които се използват, следва да са преминали процедура по одобрение, предшествана от оценка на риска. Подробно са разписани изискванията към операторите на безпилотната летателна система. Предвидени са ограничения относно разположението на площите, които ще бъдат третирани. Земеделските стопани ще следва да уведомяват съответната ОДБХ за всяко пръскане чрез безпилотна летателна система най-малко 5 дни преди датата на третирането, като информация за подадените уведомления ще се поддържа в публичния национален електронен регистър на Българската агенция по безопасност на храните.

Освен това земеделските стопани ще следва лично да уведомяват собствениците на пчелни семейства за датата и часа на пръскането. Оповестяването на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности ще се извършва чрез публичен електронен регистър, който ще бъде достъпен на интернет страницата на Българската агенция по безопасност на храните и ще съдържа географска информация за границите на слой "Физически блокове" от Системата за идентификация на земеделските парцели.

Собствениците и ползвателите на пчелини и лицата, които извършват или възлагат дейности по растителна защита, дезинфекция и дезинсекция, ще следва да въвеждат информация за местоположението на всеки отделен пчелин, съответно за планираните и извършените дейности. Когато пчелин попадне в три-километровата зона около блок с планирана дейност, информационната система ще уведомява неговия собственик или ползвател чрез електронно съобщение.