Липсата на легална дефиниция за „мочурище” в Закона за водите (ЗВ) налага необходимостта от прилагане на научното му определение, формулиращо го като: тип воден ландшафт, зает от плитка вода и ниска растителност (блато). Приравняването на мочурищата на блата, автоматично води до приложение на чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗВ: Публична общинска собственост са: 1. водите и водните обекти, в това число естествени извори, езера и блата, когато са разположени на земи-общинска собственост, и не са води и водни обекти по чл. 11.

Обектът на Решение № 355/15.01.2019 г. по смисъла на Закона за водите е публична общинска собственост и действия по управление и разпореждане с него като частна общинска собственост са недопустими, без да е извършена промяна на предназначението по реда на чл. 17 от Закона за опазване на земеделските земи и констатиране на място реалните НТП на имота и вида на територията. Липсват доказателства такава промяна на предназначението да е извършена.