Строителството на оптичната кабелна линия в гр. Мездра е незаконно, защото се извършва в нарушение на Наредба №33/ 30.11.2012 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура. Съгласно тази наредба, изграждането на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура е строеж по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и за него задължително се издава Разрешение за строеж по чл. 147, ал. 1, т. 2 от ЗУТ.

В конкретния случай, към настоящия момент, такова разрешение за стоеж не е издадено на фирмата, която изгражда въпросната оптична кабелна линия. Нещо повече: липсва сключен договор между дружеството, което извършва строителството, и "БТК" ЕАД за ползване на пасивната инфраструктура на телекомуникационната компания, както и разрешение за работа в каналната мрежа, което се издава на базата на сключен договор и по ред и съгласно предпоставки, определени в Общите условия за ползването на подземната канална мрежа на БТК.

За незаконното строителство са сезирани Община Мездра, Районна прокуратура - Мездра, Регионален отдел "Национален строителен контрол" (РО "НСК") - Враца към Регионална дирекция за национален строителен контрол - Северозападен район (РДНСК - СЗР), Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) - София, Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и БТК ЕАД.

Предстои компетентните органи и институции да се произнесат по жалбата и при положително становище от тяхна страна - да предприемат действия по премахване на незаконно изградената оптична кабелна линия от врачанската фирма по реда и условията на Закона за устройство на територията.