По време на представянето на целите, дейностите и постигнатите резултати се откроиха четири мегатенденции – глобализация, цифровизация, индивидуализиране и хетерогенност в образователната среда, които поставят предизвикателства пред образователната система, свързани с,общност на информацията; нови начини на учене, като електронно обучение, интерактивни индивидуални и групови учебни дейности, без ограничения по отношение на пространство и време; постоянна необходимост от педагогическа интеграция; достъпни онлайн приложения за формално обучение; нарастващо значение на ученето през целия живот.

"Задълбочено учене“ (deep learning) и "дизайнерско мислене“ (design thinking) са два нови модела на обучение, два основни стълба, целящи да достигнат нови висоти в образователните и учебни процеси, двупосочно обвързани чрез взаимодействие на: базови знания с умения за решаване на проблеми; експертиза с разбиране на системата теория с практика; аналогови с цифрови форми на обучение; индивидуално учене с учене чрез сътрудничество; самостоятелна с екипна работа; изграждане на лична културна идентичност с интеркултурно разбиране и самооценка със социално взаимодействие.

С реализирането на проект "EDU-LAB Ново Дунавско управление в търсене и предлагане на работна ръка в съответствие с висшето образование“ се цели откриване на по-добри професионални шансове за младите хора, подобряване на конкурентоспособността на фирмите и укрепване на регионалното икономическо развитие.