Положението е описано в закона за Закрила на детето и по-точно в чл. 8 от Права и задължения на родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете:

"(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.

(4) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 36 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., нова - ДВ, бр. 42 от 2010 г., в сила от 02.06.2010 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г., в сила от 01.06.2012 г.)

(6) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 36 от 2003 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да изпълняват предприетите по този закон мерки и да съдействат при осъществяването на дейностите по закрила на детето.

(7) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Родителят, настойникът, попечителят или лицето, което полага грижи за дете, удостоверява качеството на придружителя на детето по ал. 4 по ред, определен с наредбата по чл. 5б, ал. 2."

Размерът на глобата при първоначално нарушение е между 300 и 500 лв.

Родителите не са единодушни в адекватността на мярката. Според едни в настоящите горещини именно след 19 часа е времето, в което може да се излезе навън. Друг важен аспект е и социализацията, която при присъствието на възрастни, по-скоро би пречила на детските разговори.

Други питат сравними ли са ситуации, в които детето действително е далеч от дома и вероятно е в опасност със случай, ако детето играе със свои връстници в близост до дома си.

Не малка част от родителите смятат мярката за адекватна и споделят, че след 20 часа родителите биха могли да играят настолни игри с децата си у дома, да помагат в домакинската работа или да поканят гости. Последното предложение е контрирано от довода, че заради скока на цените приемът на гости е скъпо удоволствие.

По-отговорните родители напомнят още, че децата имат литература за четене през ваканцията, за която трябва да отделят време.