Приети бяха изменения и допълнения в две наредби: за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, касаещи разполагането на самопродаващи преместваеми обекти от типа "вендинг машини" (автомати за кафе, пакетирани храни и безалкохолни напитки) и ползването на мобилна преместваема сцена, както и за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци.

Местният парламент одобри искането на земеделски производители, обработващи земеделски земи на територията на община Мездра, годишната наемна цена за ползване на обработваеми земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) да бъде в размер на средното рентно плащане за съответното землище за стопанската 2016/2017 г.

Съветниците дадоха съгласие Община Мездра да кандидатства с проект по Програма "Красива България" за ремонт на сградата на МБАЛ - Мездра, както и разрешение за изготвяне на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за изграждане на басейн и паркинг за леки коли като разширение на Хотелски комплекс "Долче Вита".

Определен бе упълномощен представител на Община Мездра и начина на гласуване по точките в дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите в МБАЛ "Христо Ботев" - Враца, което ще се проведе на 9 февруари.

Приет бе план за заседанията на местния парламент през първото тримесечие на тази година и бе определена комисия, която ще подготви предложения за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.