От публичния регистър става ясно, че най-високи доходи през 2018 г. - 57 922 лв., е получила д-р Илиана Михайлова, управител на МБАЛ - Мездра, чийто дългове надхвърлят 500 хил. лв. В т. ч. 38 187 лв. трудови доходи и 19 735 лв. от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност. Това на практика означава, че средномесечният доход на д-р Михайлова за м. г. е 4 818.50 лв.

За сравнение: д-р Георги Савков, управител на МБАЛ "Св. Николай Чудотворец" - Лом, която е сред най-добрите общински лечебни заведения у нас, е заработил 41 022 лв., изпълнителният директор на МБАЛ "Христо Ботев" - Враца Евгени Любенов - 32 975 лв., а управителят на МБАЛ "Св. Иван Рилски" - Козлодуй д-р Олга Николова - 31 462 лв.

Годишната данъчна основа на управителя на Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация по вътрешни болести (Сърдечната болница) в Мездра д-р Валя Божинова е 43 014 лв. 26 069 лв. от тях са трудови доходи, 15 272 лв. от стопанска дейност като едноличен търговец и 1 673 лв. от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество. Средномесечният доход на д-р Божинова за м. г. е 3 584.50 лв.

Директорът на Държавно горско стопанство - Мездра инж. Евгения Христова е декларирала годишни трудови доходи в размер на 41 928 лв., което прави месечна заплата от 3 494 лв.

Кметът на Мездра Генади Събков е получил от заплати общо 23 531 лв. (средномесечен доход - 1 961 лв.), а председателят на Общинския съвет Яна Нинова - 20 296 лв. (средномесечен доход - 1 691 лв.).

Началникът на отдел "Общинска собственост, инвестиции, проекти и обществени поръчки" в Община Мездра инж. Розалина Георгиева е взела 15 916 лв., при средномесечен доход - 1 326 лв. В т. ч. 11 620 лв. от заплата и 4 296 лв. от прехвърляне на права или имущество.

Директорът на Дирекция "Устройство на територията" инж. Светлана Мицева е заработила общо 15 467 лв., 11 027 лв. от които трудови доходи и 4 440 лв. от друга стопанска дейност.

Финансист №1 на Община Мездра Цеца Костова е получила под формата на заплата 11 784 лв., заместник-кметът Сашо Илиев - 10 320 лв., Цеца Кирилова, старши експерт "Счетоводство и контрол" - 10 314 лв., инж. Антон Антонов, главен експерт "Информационно обслужване и технологии" - 9 677 лв., а Нели Ценова, старши експерт "Градоустройство" - 7 828 лв.

Главният архитект на Община Мездра Димитър Костов е подал встъпителна декларация за имущество и интереси, а бившият главен архитект Марина Ташева - финална декларация, в които не са отразени получените от тях доходи през предходната календарна година.