"С гласуването на допълнителното споразумение Асоциацията дава ход на процедурата по кандидатстване от ВиК-а оператора с проект по Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС), за което изразявам благодарност към Вас и общинските съвети от област Враца, заяви след приемане на решението председателят на Асоциацията Малина Николова. Въпреки че инвестициите са насочени към големите агломерации, над 10 000 еквивалент жители, е важно да се знае, че подобряването на степента на качеството на отвеждане и пречистване на отпадъчните води се отразява на цялостното качество на водите в цялата област, в т. ч. подпочвени и повърхностни води, които се използват за питейни нужди и от малките населени места и агломерации.

Използването на предоставения по линия на ЕСИФ финансов ресурс по ефективен и целесъобразен начин е основен приоритет за всички и разчитам, че ще положим необходимите усилия, в рамките на своите компетенции, да обезпечим безпроблемното протичане на процесите по кандидатстване и изпълнение на проекта, така, че резултатът да повиши качеството на предоставяните ВиК-а услуги и отправи положителен сигнал към европейските партньори с оглед финансиране на инвестиции в отрасъла за периода 2021-2027 г.", каза в заключение областният управител.

По покана от Главна дирекция "Оперативна програма "Околна среда" "ВиК" ООД - Враца се подготвя да кандидатства в процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161M1OP002-I.016 "Изграждане на ВиК инфраструктура" с мащабен проект на стойност близо 54 млн. лв. за общините Бяла Слатина, Враца, Козлодуй и Мездра. Взетото от Асоциацията решение за сключване на допълнително споразумение е условие за внасяне на проектното предложение в Управляващия орган.

Цел на процедурата е чрез прилагане на регионалния подход при изпълнение на инвестиции във ВиК-а инфраструктура по ОПОС 2014-2020 г. да се осигури изпълнение на нормативнo установени задължения за постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО на Европейския съвет от 21 май 1991 г. за пречистването на градските отпадъчни води. Процедурата е насочена и към повишаване на ефективността на ползване на водите, намаляване загубите на вода във водопреносните мрежи и изпълнение на задълженията по Директива 98/83/ЕО на Съвета от 3 ноември 1998 г. относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека.