Кандидатите трябваше да подадат документите до 16.30 часа на 8 март 2019 г. в Община Мездра. До участие в конкурса са допуснати двете дами, неуспешно издържали редовното препитване в петия проведен конкурс Стела Костова - служител в Комплекса за социални услуги за деца и лица с увреждания и Ваня Сиракова - старши експерт "Счетоводство и контрол" в Община Мездра. Недопуснати кандидати няма, поради липса на такива.

Конкурсът ще се проведе в две части на 22 март 2019 – тест и интервю.

Припомняме, че и двете дами, кандидатстващи за овакантеното място, не бяха покрили минималния брой точки и са получили резултат на теста под определения минимум, което е основание процедурата по обявения конкурс да приключи без класиране, съгласно чл. 38 от НПКДС.

Минималните изисквания за заемане на вакантната длъжност остават непроменени - да имат придобита образователна степен "Магистър" и най-малко четири години професионален опит или присъден минимален III младши ранг за държавен служител.

Допълнителните умения и квалификации, носещи предимство, са умения за работа с MS Office, Word, Excel, Internet, счетоводен софтуер, правно-информационни продукти и др. Кандидатите трябва да познават следната нормативна база:

- Закон за местното самоуправление и местна администрация;

- Закон за администрацията;

- Закон за гражданска регистрация;

- Закон за счетоводството;

- Закон за публични финанси;

- Закон за вътрешенодит в публичния сектор;

- Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор;

- Регламент / ЕС/ от 2016 / 679;

- Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество