Това са:

1. „Възстановяване на двуотворен стоманобетонен мост при път MON3096 над р. Ботуня, гр. Вършец“ на обща стойност 1 078 200,00 лв.;

2. „Реконструкция на водопроводна и улична мрежа на бул. „България“ от ОТ230 до ОТ213 по плана на гр. Вършец“ на обща стойност 1 435 301,00 лв.;

3. „Възстановяване на пешеходен мост над р. Ботуня, при пазара, гр. Вършец“ на обща стойност 275 970,00 лв.

Още седем са проектите, одобрени за проектиране.

Това са:

1. Проектиране и авторски надзор на обект: "Реконструкция на довеждащ водопровод и прилежащи съоръжения от водохващане "Зелени дел", гр. Вършец" на стойност 135 000,00 лв.;

2. Предпроектни проучвания за "Изграждане на нов сондажен водоизточник на минерална вода на територията на гр. Вършец" на стойност 50 000,00 лв.;

3. Проектиране и авторски надзор на обект: "Реконструкция на съществуващ стадион, лекоатлетическа писта и помощни игрища, гр. Вършец" на стойност 65 000,00 лв.;

4. Проектиране и авторски надзор на обект: "Обновяване на парк "Слънчева градина", гр. Вършец" на стойност 35 000,00 лв.;

5. „Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Долно Озирово, община Вършец“ на стойност 160 000,00 лв.;

6. „Проектиране и авторски надзор на обект „Доизграждане канализацията на кв. Заножене, гр. Вършец и реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа“ на стойност 160 000,00 лв.;

7. „Проектиране и авторски надзор на обект „Частична рехабилитация на уличното осветление в населените места на Община Вършец“ на стойност 53 000,00 лв.

Както и до сега, Община Вършец ще реализира дейностите, заложени в тези обекти, отговорно и при стриктно следене на качеството. Именно това е причина всички предложения на инж. Иван Лазаров да бъдат приети за финансиране.