ул. "Бузлуджа" 1
ул. "Бузлуджа" 1

Още с обявяването на процедурата за договаряне без обявление е допуснато първото нарушение - поканен е само един кандидат за изпълнител на 8-те жилищни сгради, които съгласно договора за финансиране трябва да бъдат завършени и отчетени до 25 април 2019 г.

Съгласно ръководствата за възлагане и прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки на Европейската комисия, правилата и процедурите в ЕС, за прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки, доколкото разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) не обвързва възложителя с точно определен изпълнител, се препоръчва поканване на повече от един участник в процедурата, за да се осигури конкуренция при избора на изпълнител.

Второто нарушение - обявената процедура от Община Мездра е на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП, който предвижда провеждане на този вид процедура само в изрично предвидените от закона случаи - възникване на изключителна неотложност, предизвикана от непредвидими от възлагащия орган обстоятелства в началото на процедурата за обществената поръчка - природни бедствия, наводнения, атаки спрямо сигурността.

В случая липсват изключителни обстоятелства, които да обосноват законосъобразното провеждане на договаряне без обявление.

В мотивите си за избор на процедурата за възлагане на обществената поръчка Община Мездра, освен че обосновава същата с недопустим мотив "обжалване", излага неверни обстоятелства за същото, а именно "многократно обжалване". От публичната информация в Профил на купувача на официалния сайт на Община Мездра и на сайта на Комисията за защита на конкуренцията е видно, че поръчката е обжалвана само веднъж.

Следващото закононарушение от страна на Община Мездра е недопускане в преговорите и разглеждане на постъпила оферта от участник, който не е бил поканен и който в качеството си на "Заинтересовано лице" по смисъла на ЗОП, информирайки се от публикуваната покана с документацията към нея, съдържаща условията, на които трябва да отговаря изпълнителят, е подало оферта, входирана в деловодната система на общината.

Законът за обществените поръчки изрично посочва в §2, т. 59 от Допълнителните разпоредби, че "Участник" е стопански субект, който е представил оферта или проект или е поканен да участва в преговори.

Основанията за отстраняване от участие също са изрично предвидени в закона - Чл. 54, 55 и 107 от ЗОП.

© ул. "Странджа" 24

ЗОП изисква също възложителите да спазват принципите за възлагане на обществените поръчки в условията на равнопоставеност и недопускане на дискриминация; свободна конкуренция; пропорционалност; публичност и прозрачност. В ал. 2 е заложено изискването: "При възлагането на обществени поръчки възложителите нямат право да ограничават конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански субекти в обществените поръчки и които не са съобразени с предмета, стойността, сложността, количеството или обема на обществената поръчка."

Поредното закононарушение е създаденият от назначената комисията за провеждането на преговорите по обществената поръчка протокол и доклад с невярно съдържание относно действията на комисията.

В протокола и доклада, съставени и подписани от комисията, е вписано, че е подадена оферта от поканения кандидат, която е вписана в приемно-предавателния протокол по чл. 48, ал.6 от ППЗОП. Не е вписан фактът за втора подадена оферта, за която на участника е издаден входящ номер.

© ул. "Ген Заимов" 12

В тази връзка възникват следните въпроси:

Защо подадената оферта не е вписана в регистъра по чл. 48, ал. 1 от ППЗОП?

Спазено ли е категоричното изискване при получаване на оферта, след вписване в регистъра, върху опаковката да се отбележи поредния номер, датата на получаване и час на получаване?

Защо комисията за провеждане на процедурата в протокола и доклада е скрила факта за втора подадена оферта? Дори комисията да е счела, че тази оферта няма да бъде разгледана, защо не е вписала това в протокола и доклада, отразяващи действията и с мотиви за решението си?

Защо още преди датата на провеждане на преговорите (15 ноември 2018 г.) и преди да бъде взето Решение №754 (26 ноември 2018 г. и Протокол от 23 ноември 2018.) за избор на изпълнител на въпросната обществена поръчка, представители на поканената единствена фирма, са правили замервания и са вземали размери за монтиране на дограма на жилищните сгради в поръчката, за която изпълнителят все още не е бил известен???

Защо са започнати строително-монтажни работи на няколко от посочените обекти от Обособени позиции 1 и 2, като две от сградите - СС „Бузлуджа 1” и СС „Ген. Столетов 2” са на 90% готови, а на СС „Искра”, с адрес ул. „Ген. Владимир Заимов” №12, и СС „Странджа 24” е сменена дограмата, без да са влезли в сила Разрешения за строеж?

В заключение: Само в рамките на една процедура са налице четири груби нарушения на ЗОП и три документа с невярно съдържание!

© "Странджа" 24