Основна цел на проекта:

Основната цел на проекта кореспондира с процедурата и е насочена към укрепване на общинския капацитет чрез подпомагане на процесите по реформиране на системата на социалните услуги и улесняване на прехода към новите механизми на местно ниво.

Проектната реализация ще позволи плавното и безпроблемно въвеждане на реформи в областта на социалните услуги и личната помощ, с което ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението. С реализирането на заложената в тази процедура интегрирана подкрепа на общините в изпълнение на правомощията им по Закона за социалните услуги (ЗСУ), Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за личната помощ (ЗЛП), и в частност - на преките целеви групи по проекта, в рамките на предложението ще се подпомогне постигането на заложените направления в Специфична цел 3 на Приоритет 2 на ПРЧР 2021-2027, а именно:

•подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, вкл. услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, вкл. здравеопазване;

•модернизиране на системите за социална закрила, вкл. насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение;

• подобряване на достъпността, вкл. за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи.

Специфични цели на проекта:

• Успешно реформиране и модернизиране на системата на социалните услуги и въвеждане на новите механизми на местно ниво чрез повишаване броя и компетентността на служителите в Община Мездра, осъществяващи дейности в съответствие с новото законодателство в областта на социалните услуги, личната помощ и хората с увреждания;

• Постигане на равен и навременен достъп до социално подпомагане и съвременни услуги с високо качество чрез осигуряване на подходяща работна среда и материално-техническа база за информиране, консултиране, обслужване и насочване на гражданите, вкл. от най-уязвимите групи на територията на община Мездра;

Постигането на целите ще се осъществи чрез комплекс от дейности, при прилагане на политики за равнопоставеност на половете, активно включване и приобщаване, насърчаване на равните възможности, недопускане на дискриминация и др. Интегрираната подкрепа, която Община Мездра ще получи по настоящата процедура, ще ѝ даде възможност да предоставя по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от общината, нуждаещи се от подкрепа.

Очаквани резултати от реализирането на проекта:

Създаден по проекта фронт офис.

Назначени 2 лица на длъжност „Сътрудник социални дейности“ в обособени работни места във фронт офис в Община Мездра.

Сключени допълнителни споразумения с 4-ма служители в Отдел „Образование, социални дейности и здравеопазване“ за почасова работа.

• Проведени две обучения на персонала на Общината, предоставящ услуги по ЗХУ, ЗЛП и ЗСУ само в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социалните услуги и новоназначените лица.

• Проведена една супервизия на персонала на Общината, предоставящ услуги по ЗХУ, ЗЛП и ЗСУ само в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социалните услуги и новоназначените лица.

• Въведени нови подходи за информиране и консултиране, които популяризират политиките, подобряват достъпа до социални услуги и социална подкрепа в община Мездра.

• Повишена компетентността на 22-ма служители на Община Мездра, осъществяващи дейности по ЗХУ, ЗЛП и ЗСУ само в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социалните услуги.

Обща стойност на проекта - 137 538 лв.

Период на изпълнение - 20 месеца.