Проектът „Предоставяне на нови социални услуги в Община Белоградчик“ включва създаване на три нови за Община Белоградчик социални услуги – Център за обществена подкрепа, Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства и Център за настаняване от семеен тип в общинския център град Белоградчик. Проектът е насочен към успешното продължаване на процеса на деинституционализация чрез замяна на институционалния модел на грижа с грижа в близка до семейната среда в общността, гарантирайки правото на децата на достъп до качествена грижа и услуги в общността според индивидуалните им потребности. С реализирането му ще се открият три нови адекватни и ефективни социални услуги, които ще допринесат за прекратяването на институционалния модел на грижа за деца.

Обектите на инвестицията „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа за деца с увреждания и техните семейства – гр. Белоградчик“ и „Център за настаняване от семеен тип – гр. Белоградчик“ ще се реализират на територията на град Белоградчик, в имоти общинска собственост.

Основната цел на проекта е развитие на социалната инфраструктура чрез създаване на три нови социални услуги, чрез които ще се осигурят подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид социални услуги в общността и замяна на институционалния модел на грижа за деца; ще се предоставят възможности за социално включване и равен достъп до публични услуги на деца и младежи в риск или с двигателни или психически увреждания и ще се осигури качествена грижа за децата и младежите, включително за децата с увреждания и техните семейства, чрез създаване на широк набор от интегрирани социални услуги.