На свой ред, завишеният им брой се отрази и на броя на решените от прокурорите преписки, който е 6 999 бр. Въпреки трудностите традиционно на много високо ниво е срочността при произнасянето на прокурорите. Делът на решените спрямо наблюдаваните преписки продължава да е над 97 %. В едномесечен срок са произнесени 99,9 % от прокурорските актове по преписките.

В Окръжната и Районната прокуратури в гр. Враца през 2021 г. е налице увеличение в броя на наблюдаваните дела на производство в сравнение с предходната година - 4200 бр. (при 4085 бр. за 2020 г.).

Общо наблюдаваните досъдебни производства през годината са 7 202 бр. (при 6398 бр. за 2020 г.).

Анализът на данните за изминалата 2021 г. сочи за значително увеличение в броя на наблюдаваните досъдебни производства, образувани за незаконен трафик на наркотични вещества и контрабанда. В тази група престъпления преобладават основно съставите за държане с цел разпространение и държане на наркотични вещества - 328 бр. Повишен е броят на предадените на съд лица за това деяние – 121 обвиняем за 2021 г., при 56 лица за 2020 г. Няма оправдани лица по тази категория дела, както и върнати дела на прокуратурата.

Много добри остават показателите, касаещи искания за вземане на мерки за неотклонение. От всички внесени в съда искания са уважени 84%.

През 2021 г. в съдилищата в съдебен район Враца са внесени общо 1101 прокурорски акта срещу 1148 лица, като този показател бележи съществено увеличение с около 14% спрямо предходната година.

По внесените прокурорски актове са постановени 1048 осъдителни и санкционни съдебни решения, което е 96,4% от общия им брой.

Осъдените /санкционираните лица са 1071, което е 98,9% от всички лица с постановени съдебни актове през годината. С влязъл в сила съдебен акт са осъдени и санкционирани 1060 лица.