© РИОСВ-Монтана

По време на визитата учениците се запознаха с дейността и процесите в инсталацията за пречистване на отпадъчните води в ПСОВ - Монтана. От представител на Регионална лаборатория – Монтана към Изпълнителна агенция по околна среда и водите, гр. София бе осъществено пробонабиране от пречистените отпадъчни води на изход ПСОВ и бе извършен експресен анализ на място по показатели рН, електропроводимост и температура.

Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март за привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването ѝ.

Началото на инициативата е дадено през 1992 г. на конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.

Темата за 2024 г. е „Използвайте водата за мир“. Тя е съобразена с годишната публикация на Доклада за развитието на световните води на ООН, публикуван от ЮНЕСКО под заглавие „Използване на водата за мир и просперитет“.