Образува се избирателна секция при наличието на не по-малко от 10 избиратели, настанени в тези заведения или на борда на плавателния съд, изразили писмено или устно желание за гласуване.

Ръководителите на заведенията, домовете и специализираните институции, на местата за лишаване от свобода и за задържане, капитана на плавателния съд в срок от 48 часа преди изборния ден – до 17.00 часа на 6 юни 2024 г., незабавно трябва да уведомят писмено за образуването на секция кмета на общината, на чиято територия се намира заведението, домът, специализираната институция, мястото за лишаване от свобода и задържане, пристанището, на което домува плавателният съд.

Избирателните списъци за гласуване в местата за лишаване от свобода и за задържане се съставят и подписват от съответния ръководител като самоличността на задържаните, спрямо които няма влязла в сила присъда се установява от личните им дела по предвидения ред в чл. 54, ал. 1 на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

Не по-късно от 17.00 часа на 6 юни 2024 г. ръководителите на заведенията и домовете чрез кмета на общината по местонахождение на заведението или дома уведомяват органите по чл. 23, ал. 1 от ИК за включените в списъка избиратели с оглед на заличаването им от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на тези списъци на секционните избирателни комисии. Уведомяването се извършва чрез изпращане на копие от изготвения избирателен списък, по телефон, факс или електронна поща.

Не по-късно от 17.00 ч. на 6 юни 2024 г. ръководителите на местата за лишаване от свобода и за задържане, и капитанът на плавателния съд уведомяват органите по чл. 23, ал. 1 за включените в списъка избиратели с оглед на заличаването им от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на тези списъци на секционните избирателни комисии. Уведомяването се извършва чрез изпращане на копие от изготвения избирателен списък, по телефон, факс или електронна поща.

След провеждане на консултации кметът предлага на районната избирателна комисия състави на тези секционни избирателни комисии. Районната избирателна комисия назначава състави на секционните избирателни комисии.

На 21 май ЦИК определи реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия.


Източник: fakti.bg