Така тричленният директорски борд се запазва в състава, както беше приет пред декември: председател е Светлана Йорданова, член на съвета е хирургът д-р Красимир Каменов, изпълнителен директор на МБАЛ-Монтана е д-р Тони Тодоров.

По другите две точки от дневния ред Общото събрание на акционерите прие разработената от Съвета на директорите програма за устойчиво развитие на дружеството и с одобрението си потвърди извършените действия на Съвета на директорите за учредявяне на право на строеж във връзка с модернизиране на спешно отделение по Оперативна програма „Региони в растеж”.