Информация за текущото изпълнение на Бюджет 2016 и отчет на сметките за средствата от Европейския съюз на Община Мездра за първото шестмесечие на т. г. ще разгледа Общинският съвет на своята предстояща сесия на 28 юли. След направените служебни корекции от Министерство на финансите уточненият бюджет на Община Мездра към момента е 10 759 182 лв., а изпълнението му към 30 юни - 4 309 058 лв.

Изпълнението на собствените приходи на Община Мездра към края на юни е 1 646 288 лв., при уточнен план за полугодието 3 990 864 лв. Това е 41,25%, което е с 61 241 лв. по-малко в сравнение с отчета за същия период на 2015 г.

От общите постъпления в местната хазна през първото полугодие 546 108 лв. са от имуществени данъци. Спрямо заложения бюджет изпълнението при тях е 44,45 %, като са събрани 111 387 лв. в повече спрямо същия период на м. г., става ясно от информацията.

Неданъчните приходи в края на юни възлизат 1 100 180 лв., при план 2 762 164 лв., или 39,83 %. Изпълнението спрямо същия период на 2015-та е със 172 628 лв. повече. Изпълнението на бюджетните разходи за полугодието е 4 309 058 лв., което 40,05 % от годишния план.

Просрочените задължения на Община Мездра към 30 юни са в размер на 358 169 лв. От останалите за погасяване от 2015 г. 1 341 606 лв., съгласно утвърдения план към 30 юни са погасени 1 041 808 лв., като за третото тримесечие остават 299 798 лв.

Отчетените капиталови разходи за първото шестмесечие са в размер на 199 622 лв. При тях изпълнението е само 20,25 %. След приключване на процедурите по Закона за обществените поръчки ще стартира изпълнението на голяма част от утвърдените обекти, се уточнява в докладната.

Размерът на общинския дълг към 30 юни е 5 714 847 лв., формиран като дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем, в размер на 4 025 847 лв. и краткросрочен безлихвен заем от Министерство на финансите от 1 689 000 лв.

От отчета на сметките за средствата от ЕС става ясно, че през първото шестмесечие на годината в Общината са постъпили 262 421 лв. евросредства. От тях са усвоени 231 875 лв. Остават в наличност 158 586 лв., в т. ч. от минали периоди.

През полугодието са изпълнявани 5 европейски проекта, предстои стартирането на още 2. Те са предимно в социалната сфера, благоустройството и подобряването на околната среда. По двата социални проекта - „Обучение и заетост на младите хора” и „Независим живот в община Мездра”, е осигурена временна трудова заетост общо на 180 човека.