Приемът на заявления ще продължи до 31 юли 2024 г. Финансовият ресурс по помощта за 2024 г. е 3 млн. лв. Средствата по помощта ще се предоставят под формата на заплащане на част от разходите за застрахователни премии по сключени застрахователни полици за застраховане на селскостопанска им продукция за съответния сезон.

Няма да се покриват предварително извършени разходи за застрахователни премии преди подаване на заявление и издаване на удостоверение от ДФЗ.

Максималният размер на подкрепа, която може да получи един фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и медицински култури, тютюн е до 70% от стойността на застрахователната премия.

Стопаните, които застраховат зърнени култури (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни (слънчоглед и рапица), могат да получат до 50% от стойността на застрахователната премия. Максималният размер на застрахователната сума за зърнени култури може да бъде до 1800 лв./ха, а размерът на подпомагане на хектар може да е до 54 лв./ха.

Указанията за предоставяне на помощта са публикувани на сайта на ДФЗ. В тях се предвижда стопаните да предадат най-късно до 30 август застрахователните си полици във Фонда.

За прилагане на помощта за съфинансиране на застраховките на земеделска продукция преди дни от ДФЗ поканиха всички застрахователни компании да сключат споразумение с Фонда.


Източник: agri.bg