За настоящата година в дирекцията са подадени 1 417 молби от жители на общините Мездра и Роман. Четири от тях са получили отказ, а останалите са одобрени. За цялата област Враца тази година са отпуснати едногодишни винетки на близо 7000 души.

Пакетът с документи може да бъде внесен лично или чрез упълномощено лице, както и по пощата с обратна разписка или по имейл с електронен подпис. След като винетката бъде отпусната, тя важи от 1 януари на текущата година до 31 януари на следващата. Винетката може да се ползва за собствен или съпружеска собственост автомобил.

Необходимо е към молбата да се приложи оригинал за справка и копие от експертно решение на ТЕЛК, свидетелство за регистрация на лекия автомобил, застрахователна полица за сключена застраховка "Гражданска отговорност", както и нотариално заверено пълномощно, в случаите, когато молба-декларацията се подава чрез упълномощено лице.