Главната цел на проекта е реализиране на комплекс от мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до качествени и устойчиви интегрирани социални услуги на децата в нужда и техните семейства на територията на община Лом.

Дейностите включват организиране и провеждане на въвеждащи и надграждащи обучения, включително и супервизия на служителите, предоставящи услугите за ранно детско развитие, превенция, ранна интервенция на уврежданията за деца, интегриран подход и комплексност на подкрепата.

Цел на проекта е и повишаване на познанията и подобряване на уменията на родителите, с оглед способностите и особеностите на децата в етапа на ранното им развитие чрез обучения и включване в група за подкрепа.

Ще бъде извършен и подбор и наемане на персонал за предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие и персонал за насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализирани групи. Предвидени са и дейности за повишаване на информираността на по-широк кръг от целевата група и насърчаване на социално-икономическата интеграция.

До сега над 500 деца в ранна възраст от уязвими групи и техните семейства са получили социална подкрепа, здравна грижа и педагогическа подготовка в Центъра за предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие. Той бе създаден по проекта „Община Лом - в грижа за децата“. Проектът стартира през юни 2016 година и е на обща стойност 1 676 546.55 лв. Той се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основна цел на проекта бе предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие на територията на община Лом, насочени към 250 деца от 0 до 7-годишна възраст от уязвими групи, включително деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.

В открития Център за предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие екип от специалисти ежедневно оказва подкрепа на деца от уязвими групи и техните семейства, както и бъдещи родители.

Ефективното и качествено реализиране на комплекса от дейности в Центъра допринесе за осигуряване на подкрепа и социална включеност на 501 деца в ранна възраст и техните семейства, чрез подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции.

104 деца с увреждания са усвоили знания и умения необходими за първи клас и са успешно интегрирани в масовите училища на територията на Община Лом, а 119 родители са изградили специални умения за отглеждане на деца с увреждания, стана ясно по време на заключителната конференция, където екипът по управление на проекта „Община Лом - в грижа за децата“ отчете своята дейност. 90 деца са получили допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност за равен старт в училище, като за целта са проведени три летни училища.

Екипът, който включва акушер, гинеколог, педиатър, медицинска сестра, психолог и юрист, е провел обучения с което са изградени и развити уменията на 296 семействата за адекватна грижа и справяне с проблемите на ранното детско развитие.

От стартирането на проекта е оказана подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията на 736 потребители, като всички са получили обучителни материали и практически съвети от педиатъра и медицинската сестра.