Основните изисквания за заемане на ръководната длъжност са висше образование - "магистър" по медицина, съответно дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт, или "магистър" по икономика и управление, с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията в областта на здравния мениджмънт, както и най-малко пет години трудов стаж като лекар, респ. лекар по дентална медицина или икономист, а кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност. Опитът на подобна позиция е преимущество.

Сред документите, които трябва да представят кандидатите, са Програма за развитие на дейността на "МБАЛ Мездра" ЕООД за тригодишен период. Документи за участие в конкурса се подават в Общинския съвет до 17:00 часа на 4 януари (петък) 2019 г.

Конкурсът ще се проведе на 7 януари (понеделник) от 10:00 часа в малката заседателна зала на Община Мездра. Той ще се проведе в три етапа: проверка за съответствие на представените документи с предварително обявените изисквания, представяне на Програма за развитие на дейността на лечебното заведение през следващите три години и събеседване с кандидатите.

Комисията за организиране и провеждане на конкурса, определена от Общинския съвет, е в състав: председател - Сашо Илиев, заместник-кмет на община Мездра; секретар - Цветомир Стоев, юрист и членове - д-р Орлин Димитров, директор на РЗИ - Враца, Гергана Петрова и д-р Ивайло Тодоров, общински съветници; резервен член е д-р Ирена Видинова - зам.-директор на РЗИ - Враца.

Според проекта на договора за възлагане на управлението на "МБАЛ Мездра" ЕООД, бъдещият шеф на общинската болница, която през последните години изпитва сериозни финансови затруднения, ще продължи да получава месечно възнаграждение в размер на 380% от отчетната средна месечна брутна работна заплата в лечебното заведение.

От анализа за финансовото състояние на дружеството, представен от д-р Михайлова пред Общинския съвет, средната брутна работна заплата в лечебното заведение през 2015 г., например, е била 831 лв. Това на практика означава, че месечната заплата на управителя на мездренската болница е била 3 157, 80 лв., което е значително повече дори от тази на кмета на общината. Данни за последните три години липсват.