С постановление №140/10.06.2016 г. на Министерския съвет е определен размерът на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище за 2016/2017 г., за покриване на част от разходите за учебната година. Размерът е 250 лв., съобщи директорът на Регионална дирекция "Социално подпомагане" - Враца Мария Търнавска. Тази помощ се предоставя в пари, но по преценка на социалния работник може да бъде отпусната и в натура. Това се налага в случаите, когато социалният работник има опасения, че помощта няма да бъде използвана по предназначение.

Крайният срок за подаване на заявления от родители на първолаци е до 15 октомври.

Необходимите документи са удостоверение, че детето е записано за първи клас, удостоверение за раждане на детето и лична карта, които са само за справка. В случаите, когато детето има експертно решение на ТЕЛК, се предоставя за справка и експертното решение.

От дирекция "Социално подпомагане" ще извършват проверки в училищата относно постъпването в училището и редовното посещаване на учебните часове от първокласниците, за които е отпусната помощта. При констатиране на непосещаемост, еднократната помощ се възстановя. Изключение са случаите, когато поради здравословни причини детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от началото на съответната учебна година.

Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно училище до завършване на първи клас.