Крайната мярка е провокирана от следното: На августовската сесия на Общинския съвет кметът на Мездра Генади Събков, без абсолютно никакви мотиви, изтегли своята докладна относно изработването на проект за изменение на Общия устройствен план на община Мездра за частта, обхващаща землището на с. Дърманци, във връзка с модернизацията на пътя Мездра - Ботевград и изработването на проект за ПУП - Парцеларен план за осигуряване на транспортен достъп от трасето на пътя при новото кръгово кръстовище до поземлени и урбанизирани имоти в землището на селото. Потърпевши от това решение на градоначалника са както собствениците на имоти в района на новото кръгово, които остават без пряк достъп до главен път Е-79, така и жителите на селата Дърманци, Лик, Ослен Криводол, Синьо бърдо и Курново.

"Действащият парцеларен план, одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството, за изграждане на националния инфраструктурен обект "Модернизация на участък от път I-1 (Е-79) "Мездра - Ботевград” от км 161+367 до км 194+164,89” прекъсва достъпa до нашите имоти, находящи се в землището на с. Дърманци, община Мездра”, се казва в уведомлението от "Йотов Стоун" ЕООД и "С.Т. Слънчев рай" ЕООД, адресирано до председателя на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" инж. Светослав Глосов. "Стопанската и промишлена дейност, която нашите две фирми развиват на територията на община Мездра, осигурява работни места на много жители на общината.

След провеждане на редица работни срещи, включително и в АПИ, в съответствие със Закона за устройство на територията (ЗУТ) поискахме от инж. Събков, кмет на община Мездра, да предприеме необходимите действия пред Общинския съвет на гр. Мездра за допускане изработването на Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на общински път за достъп до нашите урбанизирани имоти в землището на с. Дърманци.

Въпреки че утвърди техническото задание по реда на чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПП за обект: "Общински път-пътна връзка с новото кръгово кръстовище на път I-1 (Е-79) "Мездра - Ботевград” в землището на с. Дърманци на км 163+020, което е съгласувано и с АПИ, той не го представи на сесията на ОбС - Мездра на 30.08.2018 г. По предвидения дневен ред на заседанието Докладната записка бе включена под т. 14 за гласуване. Преди включването й в дневния ред Докладната записка е съгласувана с всички необходими комисии. При провеждането на заседанието на Общинския съвет на 30.08.2018 г., без каквито и да било причини, кметът на община Мездра инж. Събков оттегли Докладната записка, касаеща изработването на ПУП за гласуване. Подобни действия навеждат на мисълта за злоумишлени намерения, възпрепятстващи изграждането на международен път Е-79.

В тази връзка и с оглед на факта, че трасето на националния обект ни оставя без достъп до нашите имоти, Ви уведомяваме, че ако не се намери съвместно решение между АПИ и Община Мездра относно достъпа до тях, ще предприемем законови действия по стопиране изграждането на този обект в посочения участък, включително и чрез обжалване на Разрешението за строеж, издадено от МРРБ”, се казва в заключение в уведомлението.

В съобщение, изпратено до медиите, от "Йотов Стоун" ЕООД и "С.Т. Слънчев рай" ЕООД заявят следното: "Изпращаме на Вашето внимание документи, от които става ясно как с действията си лицето на Община Мездра - Кметът, работи против избирателите си. Дори в ситуация, в която Държавата, представена от институции като АПИ, оказват своевременен и адекватен съпорт на бизнеса, с цел разрешаване на възникнали казусни ситуации, уви, такъв не се среща в лицето на Общината.

Подобни действия от страна на местната власт излагат на безработица близо 100 човека, обричат на прекратяване дейността на две работещи фирми, които редовно плащат данъците си, осъществяват дейност на територията на общината и подпомагат местната икономика.

Изпращаме настоящето, за да запознаем обществеността на гр. Мездра със случващото се в Общината."