Услугите се предоставят на територията на община Вършецвъв всички 9 населени места. През отчетният период от услугите са се възползвали 120 човека от разписаните по проекта 57. Средно на месец се обслужват около 110-120 човека, тъй като някои от потребителите отпадат от програмата по различни причини, а други се включват в нея от листата на чакащите или по възникнала спешна необходимост от обгрижване в дома. Включването на нови потребители е съобразено с възможностите на проекта и наличието на свободни часове.

Потребителите са зависими от грижа лица илис решения на ТЕЛК, епикризи и други актуални медицински документи, удостоверяващи необходимостта от грижи в дома. Медицинските услуги се предоставят в съответствие с индивидуалните потребности на всеки потребител и се съобразяват с предписанията на лекуващия и/или личен лекар.

Ежемесечно екипът на проекта посещава потребителите на услугите в дома им, с цел извършване на контрол по изпълнението на задълженията на домашните помощници и медицински специалисти, а така също и споделяне на мнения или препоръки относно проектните дейности.

С цел повишаване квалификацията и уменията на домашните помощници, в зависимост от потребностите на предоставящите социалните услуги, ежемесечно се провеждат индивидуални или групови супервизии. Споделят се проблеми, възникващи в ежедневната работа, търсят се решения, обсъждат серазлични подходи при решаване на разнообразни казуси, обменя се опит.

Здравно социалните услуги се предоставят от 13 домашни помощника5 медицински специалисти и 1 психолог, които работят по график. Чрез предоставянето на разнообразни здравно-социални услуги се разширяват възможностите от подкрепа на хора с увреждания и възрастни, зависими от грижа в домашна среда като се зачита достойнството и личното пространство на потребителя и се съобразява с начина му на живот.