С резолюция на директора на РИОСВ – Монтана е прекратен 1 брой АНП по съставен АУАН. За периода е сключено 1 брой споразумение по съставен АУАН. Издадени са 2 броя наказателни постановления на обща стойност 32 000,00 лв. През м. август 2023 г. няма наложени и/или променени имуществени санкции. Дадени са 6 броя предписания.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 133 инвестиционни предложения, планове, програми, доклади и проекти, като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност са почистени два терена в землището на гр. Лом, замърсени със смесени битови отпадъци.

Спасени и пуснати на свобода, след лечение и положени грижи, 4 броя защитени в Закона за биологичното разнообразие птици от вида бял щъркел.

Взето е участие в 3 Държавно приемателна комисия за приемане и въвеждане в експлоатация на строежи 2 на територията на област Видин и един на територията на област Монтана.