През юли 2023 г. със заповед на директора на РИОСВ – Монтана е отменена наложена текуща санкция по чл. 69 от ЗООС за преустановено замърсяване на воден обект – р. Дунав. Дадени са 45 предписания. Постъпили суми от глоби и имуществени санкции - 4800,00 лв, от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС – 647,95 лв. Няма постъпили суми от сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 123 инвестиционни предложения, планове, програми, доклади и проекти, като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност са почистени терени в землището на с. Долна Бяла речка, общ. Вършец на площ от около 3,0 дка.

Спасени и пуснати на свобода са бедстващи 8 броя защитени в Закона за биологичното разнообразие птици от вида – 6 броя бял щъркел, 1 брой ушата сова и 1 брой обикновена кукумявка.

Взето е участие в една Държавно приемателна комисия за приемане и въвеждане в експлоатация на строеж на територията на област Монтана.