Изграждането на системата обхваща близо 106 общини, сред които Бургас, Варна, Враца, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян и Стара Загора, а също и обектите с висок рисков потенциал по отношение критична инфраструктура.

Подготвени за изграждане са системи във Видин, Перник и Ямбол.

С изпълнението на дейностите по проекта се осигурява навременно предупреждение и оповестяване на хора на територията на даден общински център за предстоящо или настъпило бедствие.

Чрез акустични сигнали и гласова информация на живо система излъчва указания за необходимите мерки и последващи действия.

Проектът е част от приоритетна ос "Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.".

Модернизирана е и системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната спасителна система.

Чрез последната модернизация на системата са обхванати още 9,6% от населението у нас. Работи се и по посока подобряване на превенцията при природни бедствия, смекчаване последствията чрез ранна намеса с адекватни мерки, изграждане на култура за защита на населението.