© Областна администрация Монтана

Работни места, които се разкриват, са 154 и се разпределят в дванайсетте общини. Съгласно Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, Комисията по заетостта към областния съвет за развитие един път в годината набира, обработва и предоставя на Агенцията по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта. Тя взема предвид приоритетите, заложени в документите за стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие съгласно Закона за регионалното развитие, както и с приоритетите на националните стратегически документи и Националния план за действие по заетостта.

В тази връзка, спазвайки процедурата за провеждане на проучването от 30 май 2024 г. е стартиралоon-line анкетирането сред работодателите, което ще продължи до 30 юни. Чрез него, както и при предходните проучвания, ще се изведат потребностите на бизнеса за необходимите им кадри през следващите 12 месеца и очакванията им в средно срочен план за потребности от нов персонал след 3-5 години.

Анкетният формуляр е в електронен формат и е разделен на две части: Първата част, съдържа 26 въпроса и https://survey.az.government.bg/index.php?r=survey... , докато втората част на анкетния формуляр, съдържа 3 въпроса и е достъпна на: https://survey.az.government.bg/index.php?r=survey...