Обществената поръчка е разделена в 6 обособени позиции. Първата е за снегопочистване и опесъчаване на 21,14 км от IV-класната пътна мрежа, в които влизат отсечките: Ребърково - гара Ребърково, Зверино - Оселна, Зверино - Игнатица, шосетата за Очин дол и за Зли дол и Люти брод - посока Челопек, с прогнозна стойност 14 613, 87 лв.; втората - за 7 км: Люти дол - Типченица и Люти дол - м. Клисурата, с прогнозна стойност 4 839 ,03 лв.; третата - за 34,7 км: Мездра - Боденец - Крапец - Върбешница, Долна Кремена - Горна Кремена, Боденец - Върбешница, Кален - Цаконица, Горна Кремена - Върбешница и Горна Кремена - посока Тишевица, с прогнозна стойност 23 987,76 лв.; четвъртата - за 16,4 км: граница с община Роман - Старо село - Царевец - Мездра, с прогнозна стойност 11 337,16 лв.; петата - за 15,22 км: граница с община Роман - Ослен Криводол - Лик – Дърманци, с прогнозна стойност 10 521,43 лв. и шестата - за 6,8 км: Мездра - Руска бела, Мездра - Моравица и Мездра - Крета, с прогнозна стойност 4 700,77 лв. В километража на всеки от въпросните пътища е включена и дължината, която влиза през съответното населено място.

Кандидатите за изпълнители на поръчката трябва да разполагат с необходимата техника - снегорини и опесъчители, както и количества материали - пясък, каменни фракции, сгурия и сол, които варират за отделните обособени позиции.

Крайният срок за подаване на офертите е 17:00 часа на 13 декември, а срокът за тяхната валидност - 13 март догодина. Получените оферти ще бъдат отворени идния четвъртък, 14 декември, в 11:00 часа в Заседателната зла на Община Мездра.

Според запознати с извършването на този вид дейност, обявяването на обществената поръчка е закъсняло, тъй като обикновено това се прави още през месец септември. А забавянето ще създаде потенциални затруднения на фирмите при снабдяването с необходимата техника и материали. В договора за изпълнение пък са включени санкции за "некачествено извършване на възложените работи", като не е конкретизирано какво точно се разбира под тази мъглява формулировка.

Впрочем, обявяването на обществената поръчка идва само седмица след като на последната сесия на Общинския съвет кметът на Мездра Генади Събков заяви следното: "Преразгледах своето решение за делегиране на права на кметовете на населени места и кметски наместници. Издал съм заповед, с която цялостната организация и контрола (за зимното снегопочистване) са възложени на ОбП "Чистота". Прецених, че с техниката, с която разполага, предприятието може да покрие и част от населените места. Тъй като, не искам да се хваля, но само да споделя като факт: вече разполагаме и с "Унимог", който е оборудван с песъкар и с дъска. Имаме и други автомобили на разположение на "Чистота", с които смятам, че Мездра ще им бъде тясна и че могат да поемат и част от останалите населени места. Стигнах до това заключение, защото смятам, че всичко онова, което си вършим ние, със собствени сили и средства, излиза по-евтино на Общината."