На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 26, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Мездра, и в изпълнение на чл. 4, ал. 4 от Наредбата на РПУРОИ на Общински съвет - Мездра, кметът на община Мездра инж. Генади Събков кани гражданите на общината, кметове на кметства, кметски наместници, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена и на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане на Проекта на бюджет на Община Мездра за 2017 г. и представяне за Годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост през тази година.

Материалите за обсъждането са публикувани на интернет страницата на Община Мездра:http://mezdra.bg/

Всички становища, предложения и препоръки по проекта на бюджета за 2017 г. може да се представят в деловодството на Общината до датата на публичното обсъждане.