По този повод кметът на Мездра Генади Събков кани гражданите на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, юридически лица, ръководители на бюджетни звена и на граждански сдружения, общински съветници, представителите на средствата за масово осведомяване и други заинтересовани лица да вземат участие в публичното обсъждане.

Материалите за обсъждането са публикувани на официалната интернет страница на Община Мездра, в секция "Финанси".

Становища, предложения и препоръки по проекта на общинския бюджет за 2019 г. може да се представят в деловодството на Община Мездра до датата на публичното обсъждане.

Публичното обсъждане на Проектобюджет 2019 се организира от Община Мездра на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 26, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане и отчитане на бюджета на Община Мездра, както и в изпълнение на чл. 4, ал. 4 от Наредбата на Общинския съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.