Продължават информационните срещи за популяризиране на подхода за водено от общността местно развитие в община Мездра. В Заседателната зала на общинската администрация се проведоха две срещи с две различни фокус групи. Едната бе с участието на представители на училищата и детските градини, а другата - на представители на бизнеса и земеделски производители. Дискусиите са част от процеса за разработка на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на общината.

На срещата бяха представени основните цели и приоритети на стратегията. Сред основните цели на „Водено от общността местно развитие” са намаляване на бедността, интегриран подход към околната среда, фокусиране върху иновациите, насърчаване на устойчивата и качествена заетост, повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и възможности за създаване на местен бизнес, подобряване на образованието и квалификацията на населението.

Три са основните приоритети, залегнали в стратегията: Икономическо оживяване на територията, осигуряване на заетост и добри условия на труд; Запазване и развитие на човешкия капитал и Подобряване на условията и средата на живот.

Разгледани бяха и възможностите за финансиране на Стратегията на МИГ Мездра, както и допустимите инвестиционни приоритети по отделните Европейски програми в периода 2014-2020 г.

Крайният срок за приключване на дейностите по проекта за разработване на Стратегията за развитие на МИГ Мездра е 7 септември.