Областният щаб за защита при бедствия обсъди спешни мерки за обезопасяване на преливника на язовир “Рогозен 1“ в землището на с. Рогозен, община Хайредин. На заседанието бе разгледано становище на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за укрепване на преливника на язовира.

След разискванията по становището бе решено областният управител Малина Николова да възложи на кмета на община Хайредин, който е собственик на язовир “Рогозен 1“, да сключи договор за неотложни аварийно-възстановителни дейности по укрепване на преливника, съгласно определените от ДАМТН технически операции.

Решено бе още да се възложи на кмета на Хайредин Тодор Тодоров да сключи договори с „Напоителни системи“ - клон Мизия за монтиране на допълнителни съоръжения - сифони и за извършване преглед на техническото състояние на основния изпускател и водовземната шахта на язовира, както и за осигуряването на денонощна охрана за опазване на монтираните помпени модули и сифони.