Мотивите на вносителят на дакладната са, че при приемането на Наредбата през 2009 г., и при тогавашната минимална работна заплата за страната от 240 лв., е определен размер на среден месечен доход на член от семейството до 2,5 минимални работни заплати за едночленните семейства и до 2 минимални работни заплати за двучленните, тричленните и с по-голяма численост семейства.

Към настоящия момент при минимална работна заплата за страната от 460 лв., горните условия определят месечен доход на член от семейство в размер, съответно за едночленните семейства - до 1150 лв., а за двучленните, тричленните и с по-голяма численост семейства - до 920 лв. Доход в тези размери се явява висок и изключва необходимостта от социална подкрепа, свързана с жилищните нужди на семейството.

В проекта на Наредбата се предлага доходът за едночленните семейства да бъде намален до 1,5 минимална работна заплата и до 1 минимална работна заплата за двучленните, тричленните и с по-голяма численост семейства. Тази промяна ще позволи в общинските жилища да бъдат настанявани единствено кандидатите, които имат реална нужда от това.

Следващата промяна, която се предвижда е свързана с размера на месечния наем за 1 кв. м. жилищна площ, като се предвижда уеднаквяване на размера на месечния наем за 1 кв. м. жилищна площ, който да е 1,00 лв., за всички зони. Промяната е обусловена от факта, че наемните цени не са актуализирани през годините, не отговарят на пазарните цени, които са близо 5 пъти по-високи, както и повишената покупателна способност на населението.

В своето предложение кметът Каменов посочва, че при определянето на новия размер на наема е извършен сравнителен анализ на наемните цени на общински жилища в няколко съседни общини, при който е установено, че Община Враца е с едни от най-ниските наемни цени– 0,50 лв./кв.м., отнасящи се за общинските жилища, находящи се в III зона на града, които съставляват 95% от всички общински жилища. За сравнение: в Община Видин цената е 0,90 лв./кв. м., Община Козлодуй - 1,10 лв./кв.м., Община Мездра - 1,00 лв./кв.м., Община Лом - 0,60 лв./кв.м., Община Оряхово - 0,60 лв./кв.м.

Целта на предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата е постигне по - голяма яснота на нормативния акт, подобряване работата по установяване на жилищните нужди на гражданите на община Враца, равнопоставеност на гражданите, кандидатстващи за настаняване в общински жилища и целесъобразно управление на жилищния фонд.