В приходната част на бюджета се запазват ниските нива на данъчно облагане, които са предпоставка за устойчивост и предвидимост на данъчните приходи. „Предвиждаме увеличение на данъчните приходи с 416 000 лв., на база подобрена събираемост“, посочи Каменов и разясни в детайли очакваните увеличения от приходи на услугите, наеми на имущество, земя и от концесии. Той уточни, че единствено при приходите от продажби и постъпления от приватизация се очаква намаление с 326 000 лв., като в това перо се предвижда основно продажба от общински жилища и прекратяване на съсобственост и закупуване на имоти, в които законно са построени сгради с право на строеж.

По разходната част, кметът разясни, че се разчита на подобрена ефективност при управлението на разходите. Най-сериозно намаление на разходите в бюджета са за представителни цели както на Общинския съвет - с 60 %, така и на кметът на Община Враца и кметовете на населени места, с близо 50 %. В същото време са увеличени средствата за превантивни дейности за намаляване на последствията от бедствия и аварии с 60 000 лв., предвидено е и почистване на речни корита и язовири.

В разходната част са предвидени средства за разплащане на просрочените задължения от 2016 г. на Общинските предприятия „Социални дейности“ и „Спорт и туризъм“, като те са предимно за неразплатени сметки за ток, вода, парно и др. консумативи, някои от които са задължения на спортните клубове.

През 2017 г. се увеличават средствата за младежки дейности с 35 000 лв. и от 247 000 лв., стават 282 000 лв. Повече са предвидените средства - 200 000 лв., за осигуряване на устойчивост на изпълнени вече проекти и поддържането на новите обекти.

Кметът Калин Каменов подчерта, че тази година в програмата за капиталови разходи и текущи ремонти са заложени 300 000 лв. за кметствата и кварталите на Враца, като в това число за капиталови разходи са предвидени 142 000 лв., а за текущи ремонти 158 000 лв. За оптимизация на светофарните уредби са планирани 100 000 лв. Заложени са и средства, в размер на 295 000 лв. и за ремонт на общинската пътна мрежа. С тях ще се финансира рехабилитацията на два приоритетни пътни участъка в Община Враца и те са Девене - Три кладенци, за сумата от 59 600 лв. и Девене – Чирен, за 163 400 лв. Другият маршрут, който също ще бъде ремонтират е пътят Мраморен - Голямо Пещене и предвидените средства са в размер на 72 000 лв.

„Новото тази година е, че увеличаваме средствата, от собствени приходи за ремонти и изграждане на спортни бази. Планирани са 200 000 лв. при 100 000 лв. заложени през изминалата година.“, каза Каменов. Той подчерта, че в програмата за капиталови разходи и за текущи ремонти на улици в град Враца са заложени 400 000 лв. Още 2 млн. лв. са средствата за ремонти на улиците в преходния остатък, с който ще бъде увеличен бюджета през февруарската сесия.

В детайли, директорът на Дирекция „Финансово-счетоводна дейност” Румяна Маринова представи проектобюджета за 2017 г. на Община Враца и заяви, че той има реалистична приходна част и благоприятни бюджетни решения по разходната част.

По време на публичното обсъждане въпроси и предложения отправиха кметове на населени места, общински съветници и директори на предприятия.